Statut Celostátní studentské vědecké konference Historie 2012

Čl. I. Termín a místo konání

 • Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2012 se uskuteční ve dnech 11. - 12. 4. 2013 v budově Západočeského muzea v Plzni.
 • Pořadatelem je Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň; tel. 377 636 601, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čl. II. Podmínky účasti

 1. Konference ve smyslu soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci trvale či dlouhodobě žijící na území ČR.
 2. Konferenci obesílají jednotlivé historické ústavy (katedry) vysokých škol České republiky nejvíce dvěma zástupci – studenty, ovšem ti nesmí být v doktorském studiu.
 3. Příspěvky prezentované na konferenci nejsou tematicky ani časově vymezeny.
 4. Výběr prací na celostátní konferenci je plně v kompetenci vysílajícího ústavu (katedry).
 5. Na konferenci jsou prezentovány dosud nepublikované původní studentské vědecké práce, kterými mohou být části dosud neobhájených diplomových či obhájených bakalářských prací.
 6. Přijímány jsou práce max. rozsahu 30 normostran – tj. 1800 znaků na stránku včetně poznámkového aparátu. Práce je třeba zaslat v trojím písemném vyhotovení a dále v elektronické verzi (na CD-ROM či emailem). Práce musí být doplněna českým resumé a nejméně jedním odborným posudkem, jehož vyhotovení zabezpečuje vysílající ústav (katedra).
 7. Soutěžní práce jsou ve své konečné podobě registrovány do 22. 2. 2013. Práce je nutno zaslat doporučenou poštou či odevzdat osobně na adresu:

  Katedra historie
  Fakulta pedagogická
  Západočeské univerzita v Plzni
  Veleslavínova 42
  306 14 Plzeň

 

Čl. III. Hodnocení předložených prací

 1. Práce jsou na konferenci prezentovány autorkou/autorem v patnáctiminutovém vystoupení, na něž navazuje diskuse k danému tématu.
 2. Každý zúčastněný ústav (katedra) má právo vyslat jednoho vysokoškolského učitele do hodnotící komise. Jméno pedagoga sdělí ústav (katedra) pořadateli do 31. 1. 2013.
 3. Hodnotící komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její práci.
 4. Hodnotící komise rozhoduje o ocenění prezentovaných studentských vědeckých prací tajným hlasováním.
 5. Komise je schopna jednání, jsou-li přítomny dvě třetiny členů zaregistrovaných v okamžiku zahájení konference.
 6. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedy hodnotící komise.
 7. O jednání komise je pořízen zápis podepsaný přítomnými členy komise. 

 

Čl. IV. Publikování výsledků studentské vědecké konference

 1. Výstup z konference představuje sborník vybraných studentských prací. O výběru prací do sborníku rozhoduje hodnotící komise. Redakcí sborníku je pověřen pořadatel konference. 
 2. Rukopisy prací předložených na konferenci se na vyžádání vracejí.

 

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., vedoucí Katedry historie FPE ZČU

Mgr. Eva Mušková, Ph.D., garant CSVK       V Plzni dne 10. 12. 2012